Hoppa till innehåll

Olika former av våld

”Med våld menas varje handling riktad mot en annan person, som genom att den handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något den vill” -Per Isdal

Psykisk våld

Psykiskt våld är allt som skadar psyket, självkänslan, självförtroendet och självbilden.
Många kvinnor, och andra runt omkring kvinnan, har svårt att definiera och skilja ut handlingarna som utgör det psykiska våldet. Psykiskt våld kan vara kränkande ord, hot, straffande tystnad, hån eller konstant kritik och nedvärdering. Var för sig kan handlingarna vara lättare att bortförklara och omförhandla än det konkreta, fysiska våldet. Tagna ur sitt sammanhang är den verbala och psykiska misshandeln inte i sig straffbar eller olaglig. Det är kanske inte heller det hon aktivt fruktar mest, men för många är det denna form av misshandel som är svårast att bearbeta och återhämta sig från när hon väl brutit sig loss. Den psykologiska nedbrytningsprocessen är ofta subtil och smygande och fungerar som en hjärntvätt. Mannens upprepade attacker mot hennes människovärde kan komma att eka inom henne betydligt längre än den tid det tar att återhämta sig från fysiska skador.

Fysisk våld

Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är allt som skadar kvinnans sexuella identitet och som syftar till att tillfredsställa misshandlarens maktbehov genom vad han definierar som sexuella handlingar.
Sexuellt våld går som regel hand i hand med mäns övriga våld mot kvinnor. Sexuellt våld är allt som skadar kvinnans sexuella identitet och som syftar till att tillfredsställa misshandlarens maktbehov genom vad han definierar som sexuella handlingar. I en relation med en man som slår kan ofta våldsutbrotten kulminera i en våldtäkt. De allra flesta våldtäkter begås inomhus, av män som är bekanta med offret och då i allmänhet i förövarens eller offrets egen bostad. Tjatsex är ett annat slags tvång, som visserligen inte innebär fysiskt våld, men däremot psykologisk utpressning och uttalade eller outtalade hot. Tjatsex är en mycket vanligare form av övergrepp än överfallsvåldtäkten. Överfallsvåldtäkter får å andra sidan de största rubrikerna, särskilt om de utförs av män i grupp. Dessa våldtäktsfall ser enkla och tydliga ut och är därför tacksamma att skildra. Men i realiteten pågår merparten av allt sexuellt våld på betydligt mer subtila nivåer, en del av dem är så integrerade i tjejers och kvinnors vardag att de inte vet om de ens har rätt att reagera. Ett exempel är att tvingas titta på porr mot sin vilja. När gränserna flyter är det svårt att avgöra om de överträds. Därför behöver tjejer och kvinnor bli trodda när de reagerar på mäns sexuella trakasserier, ofredanden, tafsande, stalkning, grooming, camsex och sexuella manipulationer. Förmodligen har tjejen eller kvinnan då redan väntat länge med att våga säga ifrån eller anmäla. Incest är att utsättas för sexuellt våld och oönskade sexuella handlingar (till exempel ofredande, tafsande, våldtäkt) från en familjemedlem eller annan nära släkting (exempelvis förälder, syskon, morbror, farfar). Övergrepp kan ske vid ett enda tillfälle under uppväxten, men om det sker inom familjen pågår de vanligen under flera år och kan också fortsätta i vuxen ålder. Det är enbart förövaren som har ansvar för handlingen och det är viktigt att befria den utsatta från all skuld och skam för vad som skett. Att identifiera och definiera sexuella övergrepp som en allvarlig kriminell handling kan kännas långt ifrån självklart, men sexuella övergrepp är alltid ett brott. Kvinnojourer möter ibland kvinnor som har varit utsatta i sin barndom. Ofta kommer kvinnan till jouren för att få stöd i pågående våldsutsatthet, och barndomens incestövergrepp kanske inte kommer upp förrän efter flera samtal. Tjejjourerna möter tjejer som just nu utsätts för incest eller har varit utsatta i barndomen.

Materiellt våld

Materiellt våld är allt som skadar kvinnans saker, personliga tillhörigheter, bostad eller möbler.Genom att förstöra kära ägodelar, bränna foton eller slänga oersättliga minnessaker demonstrerar den våldsamma partnern hur lite kvinnans gränser betyder för honom. Han kan också slå på saker, inredning och möbler för att visa sin makt och väcka rädsla. Det materiella våldet kan samtidigt drabba kvinnan ekonomiskt om hon till exempel ofta måste köpa ny mobiltelefon, ny dator eller nya kläder, men framför allt syftar det till att göra kvinnan ledsen och förminska hennes människovärde – att visa att det hon tycker om och är rädd om är betydelselöst.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär att skaffa sig ett ekonomiskt övertag som medel att förtrycka sin partner. Det kan gälla rätten att ifrågasätta inköp, kräva något i utbyte mot pengar, undanhålla nödvändigheter, ge pengar när kvinnan varit ”snäll och foglig” och hålla inne med dem om hon inte ”sköter sig”. En annan vanlig form av ekonomiskt våld är att kvinnan får skriva på banklån, sms-lån, telefonabonnemang eller avbetalningsköp för pengar och varor som mannen tar, men inte betalar, vilket leder till betalningsanmärkningar för kvinnan. Det gör att kvinnan när hon väljer att lämna våldet kan få svårt att skaffa sig bostad, egna abonnemang etcetera. Det hela syftar till att göra partnern osäker, underlägsen, beroende och kuvad. Materiellt våld kan vara en form av ekonomiskt våld även om det inte per automatik är detsamma.

Våld mot djur

Män som hotar, försummar och utsätter kvinnans eller familjens djur för psykiskt eller fysiskt våld visar därigenom vad han är kapabel till. Om han skadar eller dödar djuren är det mer troligt att han kommer att skada eller döda kvinnan eller barnen. Kvinnans rädsla för att hoten ska sättas i verket kan göra att hon stannar kvar och skyddar djuren på samma sätt som kvinnor stannar kvar och skyddar sina barn. Därför bör man ta reda på om en stödsökande kvinna har något djur. Har mannen skadat, försummat eller dödat deras djur är våldet upptrappat och därmed livsfarligt för kvinnan. Det kan även vara så att mannen kommer åt kvinnan genom ett hemmavarande djur. Att få hjälp med att ta hand om husdjuret kan vara avgörande för hennes val att lämna en våldsam man.

Porr ökar våldet

Porren befäster bilden av kvinnan som maktlös, underordnad och som ett viljelöst objekt utan känslor, vars enda existensberättigande är att tillfredsställa mannens sexuella behov.

Pornografins budskap är: kvinnor och tjejer kan köpas, användas, förnedras och kasseras.

Kommersiell porr förstärker de stereotypa bilder som förekommer i samhället av kvinnor och män genom att smitta av sig på reklam, musikvideos och filmer. Porren befäster med andra ord bilden av kvinnan som maktlös, underordnad och som ett viljelöst objekt utan känslor, vars enda existensberättigande är att tillfredsställa mannens sexuella behov. Det är en förnedrande bild av både kvinnor och män.Pornografin är sammanlänkad med fysiskt våld och andra sexuella övergrepp. Inom kvinno- och tjejjoursrörelsen finns erfarenheter som visar en tydlig koppling mellan kommersiell porr och fysiskt våld. Män använder ofta pornografi i samband med övergrepp och våld. Att tvinga en tjej att se på porr mot hennes vilja är i sig ett övergrepp. Kvinnojourerna och tjejjourerna möter stödsökande som använder porr som självskadebeetende – oftast kvinnor och tjejer som tidigare varit utsatta för incest eller annat sexuellt våld.Det finns dessutom ett samband mellan porr och prostitution, där den som börjar arbeta inom porrindustrin senare hamnar i prostitution.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och är en form av våld.

Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad “oskuld” är centrala värden. Kollektivet består av familj, släkt och landsmän. Hedersnormer är inte knutna till någon viss religion eller etnisk grupp men ofta har kollektivet sin bakgrund i icke-demokratiska samhällen med starkt patriarkala familjesystem.

Våldet ser olika ut i familjer som lever i en hederskontext. Men de normsystem som våldet är en del av kan beskrivas som så att männens och släktens anseende och status är beroende av de närstående tjejernas och kvinnornas beteende, framför allt när det gäller sexualitet och oskuld. Tjejer skall vara oskuld när de gifter sig och killar måste gifta sig med en oskuld. Det handlar inte nödvändigtvis om tjejens beteende i verkligheten, rykten kan anses lika skadliga för hedern. Könsstympning är en annan form av våld som förekommer.

Även om kvinnor och tjejer inte anses ha en egen heder är mammor ofta med och utöver kontrollen och förtrycket, eftersom dotterns beteende återspeglar vilken typ av kvinna mamman själv är.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Även killar utsätts, till exempel då de tvingas utöva kontroll på syskon, kusiner m.m. eller blir bortgifta mot sin vilja.
Homosexuella killar är särskilt utsatta.

Oskuldskravet ställs framför allt på tjejer/kvinnor. Tjejer/Kvinnor som bryter mot hedersnormerna skuldbeläggs och bestraffas. Den som utöver bestraffningen, våld och förtrycket uppmuntras eller tvingas till det av den närmaste omgivningen.

Filmer om hedersrelaterat våld och förtryck: https://youtu.be/pAqtz-e3D3Q https://youtu.be/VepuyvhHYdM https://youtu.be/1MKvx1gUFAE
Böcker: Stjärnlösa nätter : en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv av Arkan Asaad
Blod rödare än rött : en berättelse om mod, smärta och vägen till försoning av Arkan Asaad