Hoppa till innehåll

Om GDPR

GDPR är förkortning på en lag – EUs dataskyddsförordning- som är till för att skydda dina personuppgifter och säkra att de hanteras och förvaras tryggt och säkert och inte är åtkomliga för andra än behöriga.

Kvinnojouren Frideborg Varberg har i och med ditt medlemskap vissa uppgifter om dig. Så som din adress, telefonnummer, e-postadress, bilder och filmer där du på något vis finns med, och ev. födoämnesallergier.
Vi använder medlemsregistret för att informera er om vår verksamhet, bjuda in till medlemsmöten, årsmöte och liknande. Bilder och filmer används på sociala medier för att kunna visa när Kvinnojouren Frideborg Varberg är ute på evenemang och föreläsningar.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part. Vi har skyldighet att, om du så önskar, berätta för dig vad vi har för uppgifter, varför vi har dessa uppgifter, vilka som har tillgång till dem, hur de förvaras och hur vi använder dem.

Är det uppgifter om dig som du inte vill att vi ska ha kvar, är du välkommen att kontakta oss och be oss radera dessa. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur dina uppgifter hanteras. Kontakta oss på telefonnummer 0340-10511 eller via e-post info@varbergskvinnojour.se.

Alla medlemmar och volontärer hos Kvinnojouren Frideborg är skyldiga att fylla i en samtyckesblankett.

Om du samtycker har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

MVH Styrelsen för
Kvinnojouren Frideborg Varberg
Magasinsgatan 17
432 45 Varberg


Dataskyddspolicy

Personuppgiftsansvarig Kvinnojouren Frideborg Varberg som juridisk person ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom verksamheten. Kvinnojouren Frideborg Varberg kan nås via e-post på frideborg@seaside.se och på telefon 0340-10511.

Vår insamling av data och syftet med insamlingen

Kvinnojouren Frideborg Varberg sparar viss information om stödsökande. Den information som sparas är förnamn, eventuellt efternamn samt telefonnummer, om den stödsökande uppger detta. Anledningen till att vi sparar även telefonnumret till stödsökande är att vi ska ha möjlighet att nå dem vid behov. Syftet med att vi sparar dessa uppgifter är att vi vill kunna föra årlig statistik över hur många som söker sig till oss på Kvinnojouren Frideborg Varberg. Alla har rätt att vara anonyma när de söker sig till oss. I sådant fall registreras stödsökande som anonym. När det gäller de som placeras i våra skyddade boenden för vi journal enligt socialtjänstlagen.

Tillgång till de lagrade uppgifterna

Det är endast de anställda på jouren som har tillgång till de uppgifter som sparas om de stödsökande. Uppgifterna förvaras inlåsta i brandsäkert dokumentskåp. En person som finns registrerad hos oss har rätt att beredas tillgång till sina uppgifter och även att få dem rättade vid behov. Samtycke till lagring kan tas tillbaka och om inga lagliga hinder finns kan en person begära att registrerade uppgifter raderas. Handling som lagras vid utförande av socialtjänst kan lämnas ut, om vi enligt lag är skyldiga att lämna ut dessa. Det gäller endast de som är placerade i vårt skyddade boende enligt socialtjänstlagen.

Lagring och gallring

Då vi sparar viss information om stödsökande i syfte att kunna föra årlig statistik, raderas den registrerade informationen när ett nytt år inleds och statistiken är registrerad. Som längst bevaras den lagrade informationen i 15 månader. När det gäller de som är placerade i våra skyddade boenden enligt socialtjänstlagen, gallras handlingarna 5 år efter att den sista anteckningen i akten gjordes.

Uppgifter till datainspektionen

Om du anser du att vår personuppgiftshantering hanterats felaktigt, kan du anmäla detta till datainspektionen, antingen via telefon på 08-657 61 00 eller via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se.